За нас

          ТОТЕМА Инженеринг ЕАД е високо квалифицирана инженерингова фирма с дългогодишен опит и традиции, специализирана в следните области:

•     инженерен анализ;
•     строителна и монтажна дейност;
•     изследване, проектиране и реализиране на енергийни проекти:
•     проектиране и изграждане,  реконструкция и модернизация на машини и съоръжения;
•     участие в инвестиционни проекти, консултантска дейност.

 

          Стремежът ни е да реализираме пълния обем дейности от обстойния предварителен анализ през проектиране, доставка, монтаж  и настройка на готовите обекти.
          Фирмата е създадена през 1992 г. и е една от първите частни фирми за инженерингова дейност в енергетиката. В нея работят инженери и техници с опит в експлоатацията на топло-електрическите централи, в конструирането и в приложните изследвания. Специалистите на фирмата създадоха оригинални технологии и конструктивни разработки в областта на раздробяването, смилането и изгарянето на лигнитни и кафяви въглища, внедрени у нас и в чужбина. ТОТЕМА Инженеринг постоянно разширява своята дейност и участвува в големи инвестиционни проекти в енергетиката, в партньорство с утвърдени български и чуждестранни фирми.
          В реализацията на дейността си фирмата използва най-съвременни технически средства, конструкции и машиностроителни технологии.
               ТОТЕМА Инженеринг притежава сертификати на Система за управление на качеството според стандарта ISO 9001:2008, Система за управление по отношение на околната среда според стандарта ISO 1401:2005 и Система за управление на здравето и безопасността при работа според стандарта OHSAS 18001:2007.
                         ТОТЕМА Инженеринг е сигурен партньор в енергетиката.   

Фирмата е специализирана в следните области:


I. ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА

 

          ТОТЕМА Инженеринг има значителен опит в разработване на нови и усъвършенстване на инсталирани машини и съоръжения за  раздробяване, смилане и транспортиране на въглища: дробилки за едро и ситно дробене, сита, дозатори, транспортьори, вентилаторни мелници, сепаратори, шибъри и др. Компанията прилага своя технология за организация на горивния процес при изгаряне на високо реакционни лигнитни и кафяви въглища в ъглово-тангенциални пещи.


II. УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

          1. ТОТЕМА Инженеринг участва в инвестиционния проект за рехабилитация на ТЕЦ “Марица-изток 3” като подизпълнител на Консорциума DSD/RWE. За този обект ТОТЕМА Инженеринг проектира по своя технология и доставя горивните уредби за въглища, доставя пусковите мазутни горивни уредби, проектира модернизацията на мелничните системи. За същата централа фирмата извършва работно проектиране на голяма част от съоръженията на сероочистващите инсталации.
   
          2. От 2003 г. ТОТЕМА Инженеринг участвува в инвестиционен проект за реконструкция на котлите на ТЕЦ “Аs Pontes” – Испания за преминаване на нова горивна база. Фирмата е подизпълнител на Foster Wheeler. За този обект фирмата проектира по своя технология горивните уредби за въглища, проектира сепараторни вентилаторни мелници за реконструкцията на паропрегревателите.


III. УЧАСТИЕ В ЕКОЛОГИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

           ТОТЕМА Инженеринг участва като подизпълнител на RWE – Industrie-Anlagen в инвестиционен проект за изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 210 MW в ТЕЦ “Марица-изток 2”, като разработи:   
 • работната документация на машинната част на инсталацията на базата на идейно-техническите решения на главния изпълнител;
 • технологията, работната документация и автоматизацията на инсталацията за безпрашно разтоварване и подаване на варовика.


IV. РЕШАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ И КОНСТРУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ В ТЕЦ

 

          ТОТЕМА Инженеринг е разработила ефективни технологии за разрешаване на следните проблеми - абразивно износване на нагревни повърхности; нискотемпературна корозия и замърсяване. Създадени са конcтруктивни решения за подобряване на плътността на прахоприготвящи системи (ППС) и множество приложни изследвания.


V. МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ

 

          ТОТЕМА Инженеринг разполага със специализирана монтажна група, която извършва монтажни и довършителни дейности по рехабилитацията на ТЕЦ „Марица Изток III” като:
 • ошиповка на изолация на екраните на горивни уредби на блок 1 на обекта;
 • довършителна монтажна дейност по новата мазутна горивна уредба, прахова горивна уредба и празхоприготвяща система на блок 2 и други.


VI ДЕЙНОСТ ПО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

          ТОТЕМА Инженеринг е представител на територията на България на продуктите на следните специализирани в областта на енергетиката фирми:


1. STOCK Equipment Company, REDLER
Транспорт на насипни товари, питатели

2. DREHMO
Автоматизирани задвижвания (актуатори)

3. VOITH Turbo
Турбинни съединители


4. FIREYE
Контрол на горивни процеси

5. KÜHME
Предпазни вентили и клапи за горива

VII. КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

          ТОТЕМА Инженеринг осъществява консултантска дейност чрез проучвания, анализи и прогнози за решаване на различни проблеми на енергетиката като:   
 • Развитие и преструктуриране на енергийния сектор на България в хоризонт до 2010 г.
 • Развитие на мини “Марица-изток”, заедно с основните конcуматори на източномаришките въглища.
 • Избор на технологията за изгаряне, единичната мощност на агрегатите и оптималната мощност на ТЕЦ “Марица-изток 1”
 • Препоръки за избор на подходяща степен и технология за хомогенизиране и предварително раздробяване на въглищата за ТЕЦ “Марица-изток 1”.
 • Препоръки относно влиянието на специфичните особености на горивната база върху избора на технологичните решения и съоръженията в ТЕЦ “Марица-изток 1”.
 • Експертна оценка на необходимостта от доизграждане на АЕЦ “Белене”.
 • Експертна оценка на топлоснабдяването в бита и промишлеността, съпроводена с атрактивни алтернативни решения на проблемите на централизираното топлоснабдяване, битовата газификация, снабдяването на населението с твърди горива и т.н.   
 • Проучване дефицита на електроенергия в Югоизточна Европа за хоризонт до 2010 г.   
 • Препоръки за повишаване на енергийната ефективност във въгледобива, електроенергетиката и топлоснабдяването, като част от Националната програма за енергийна ефективност.
Запитване