Фирмена Политика

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на ръководството на фирма ТОТЕМА Инженеринг ЕАД – гр. София
по отношение политиката по качеството
   

В  новите икономически условия и действащата конкуренция, просперирането и по-нататъшното утвърждаване на фирма ТОТЕМА Инженеринг ЕАД ще зависят изключително много от високия професионализъм и непрекъснатото усъвършенстване и повишаване качеството на  нашата работа.
Убедено в необходимостта от това, ръководството на фирмата, чрез настоящата декларация, огласява своето намерение и поема съответните ангажименти за внедряване на система по управление на качеството, чрез която да се постигне главната цел:

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА И УСЛУГИТЕ С ЦЕЛ УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НЕПРЕКЪСНАТОТО ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.

За осъществяване на политиката си по отношение  на  качеството, ръководството ще провежда активна и целенасочена работа в следните направления:
•    Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на фирмата и поставяне на качеството в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове;
•    Поддържането на висока технологична въоръженост и прилагането на водещи технологични средства  в дейността си;
•    Формиране на нов начин на мислене и отношение към работата във всеки член на дружеството, което да го мотивира за постигане на лично и колективно качество при изпълнението на поетите задачи;
•    Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд;
•    Определяне правата, задълженията и взаимодействията на всяко звено и всеки член от колектива за осъществяване дейността на фирмата;
•    Разширяване дейността на фирмата чрез:
          - включване на нови дейности;
          - усвояване на нови производства;
          - поддържане функцията на единствени оторизирани дистрибутори на три големи международни фирми;
         - съчетаване на дистрибуторската със сервизна дейност поне на две големи международни фирми;
         - актуализиране на поддържаната в интернет страница с отразяване и на дейността по Системата за управление на качеството и околната среда.
•    Участие в национални и международни форуми с тематична насоченост по управление на Системата по качеството.
•    Развитие и усъвършенстване на взаимноизгодни отношения и сътрудничество с всички наши клиенти и доставчици;
•    Осигуряване и демонстриране пред нашите клиенти, доставчици и самите нас на постоянно подобряване на качеството;
•    Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаването на качеството и системен контрол за изпълнението на поставените задачи. Търсене на персонална отговорност.

Всяка година ще бъдат поставяни отделно и задачи с конкретни измерители за тяхното изпълнение.
За изпълнение на тази политика ще бъдат осигурени необходимите ресурси за изграждането и ефективното функциониране на системата по управление на качеството, отговаряща на БДС EN ISO 9001:2008.
Същевременно ръководството на фирмата ще изисква от всички ръководители, специалисти и изпълнители да проявяват във всекидневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре системата по управление на качеството, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и да съдействат за нейното внедряване и развитие.

Като Изпълнителен директор на фирма ТОТЕМА Инженеринг ЕАД – гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ:

личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по качеството, осигуряваща траен просперитет на  фирмата.

      

16.08. 2012 г.
ИЗП. ДИРЕКТОР:

(инж. Л. Ганчев)

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на ръководството на фирма ТОТЕМА Инженеринг ЕАД – гр. София
по отношение политиката по околната среда

Ръководството на фирмата осъзнава, че прилагането на ясна Политика за защита на Околната среда и здравето на хората, поддържана от целия персонал, както и определянето на мерки за предотвратяване на замърсяванията и постоянното подобряване на Околната среда е основание за издигане на имиджа и доброто възприемане на фирмата от клиентите, обществото и държавата.
В предвид на гореизложеното, Ръководството спазва следните

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

при осъществяване на дейността си:
1. Провеждане на превантивна дейност за избягване на грешките.
2. Непрекъсната оценка на всички нива за това как се използват материалите, суровините, енергията, водата, какви са нивата на емисиите, отпадъците и техните алтернативи, което дава възможност да се откриват начини за намаляване въздействията на тези процеси върху Околната среда и свеждането им до необходимите и изискващи се граници.
3. Качествена оценка какво е влиянието на дейността и използваните процеси върху въздействието на Околната среда, изразено чрез консумация на енергия, отделяне на вредни съединения и отпадъци. Повишаване на безопасността на произвежданите продукти и непрекъснатото подобряване на равнището на проектите.
4. Прилагане на нови и екологични технологии – средство за подобряване конкурентната способност на организацията.
5. Внедряване на прогресивни технологии, водещи до положителен икономически ефект за Дружеството, намаляване въздействията върху Околната среда и предотвратяване на нейното замърсяване.
6. Съществен елемент от Политиката на Дружеството е поддържането на съответствие с изискванията на законодателството и всички организации, имащи отношение към дейността ни. 
7. За да отговаря адекватно на изискванията за производството, околната среда, качеството и пазара, колективът ще се стреми правилно да разбира и прилага политиката на ръководството:
•    да приема задачите и отговорностите си мотивирано;
•    да допринася ефективно за постоянното ú развитие и подобрение.

За тази цел ще се поддържа ефективна система за обучение чрез обхващане на целия персонал, включително и работещите от името на дружеството подизпълнители.
8. Всеки член на колектива ще има ясно дефинирани отговорности и правомощия, за да се създаде обстановка, способстваща развиване на инициативата и целенасочеността на усилията за подобряване и успех.
9. За постигане на поставените цели ще се полагат всички възможни усилия за навременното осигуряване на необходимите ресурси от всички възможни законосъобразни  източници.
10. Тази Политика се поддържа достъпна за обществеността, като всички намерения и общи цели на Дружеството са декларирани в нея.

Ръководството на Дружеството е убедено, че следвайки основните принципи на Политиката по околна среда, Дружеството ще удовлетворява потребностите на всички заинтересовани страни за:
•    подобряване на ефективното използване на горива и консумацията на природни ресурси - енергия и вода;
•    ефективно управление на емисиите във въздуха в рамките на законовите норми.
Дружеството се ангажира и с:
•    ефективно управление на отпадъците;
•    свеждане до минимум на замърсяванията с отпадъци от дейността, в съответствие с фирмена Програма;
•    внедряване на технологии за оползотворяване на отпадните продукти.

Ръководството на Дружеството се ангажира да поддържа ефективна и ефикасна система за управление на околната среда в предприятието, като непрекъснато я оценява и предприема мерки за постоянното ú подобряване.

 

 
16.08. 2012 г.
ИЗП. ДИРЕКТОР:

(инж. Л. Ганчев)

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
на ръководството на фирма ТОТЕМА Инженеринг ЕАД – гр. София
по отношение политиката по здравето  и безопасността  при работа

 

Ръководството на „ТОТЕМА Инженеринг” ЕАД осъзнава, че декларирането и прилагането на ясна Политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, поддържана от целия персонал, е неразделна част от цялостната Система за Управление на Дружеството.
Определянето на мерките за непрекъснато подобряване на здравословните и безопасни условия на труд са насочени към запазване на живота, здравето и работоспособността на персонала, повишаване на неговото благополучие и удовлетвореност.

1. За реализиране на концепцията на Системата, Ръководството прилага следните основни принципи при осъществяване на дейността си.

  • На основание извършената оценка на риска и идентифицираните рискове и опасности за здравето и безопасността, Ръководството на Дружеството поддържа и прилага ясна Политика, която е доведена до знанието на служителите и е на разположение на всички заинтересовани страни;
  • Прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;
  • Провежда превантивна дейност за отстраняване, намаляване или контролиране на риска за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  • С цел задължително съответствие и спазване на изискванията на действащите в страната закони и разпоредби в областта на безопасността и здравето при работа като минимум, както и  на доброволно поетите ангажименти и програми са основа за добро възприемане на Дружеството от всички заинтересовани страни;
2.  Приоритет на всички нива на Дружеството е обезпечаването с необходимите ресурси изпълнение на поставените цели и задачи по здравословни и безопасни условия на труд.
3. За да отговаря адекватно на изискванията за комуникация, Ръководсвото на „ТОТЕМА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гарантира консултирането с работещите и техните предствители и насърчава активното участие на всички членове на колектива във всички етапи от прилагане на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд.
4. Всеки член на колектива на „ТОТЕМА Инженеринг” ЕАД е задължен да полага грижи и е отговорен за своето и на колегите си здраве и безопасност с оглед ефекта от действията му при работа.
5. Ръководството на Дружеството поема ангажимента да поощрява включването и ангажирането на всеки член на колектива в предлагането и осъществяването на дейности за предотвратяванена потенциални опасности.
6. Осигуряването на подходящо обучение, квалификация и умения, необходими за изпълнение на конкретните задължения и отговорности е основна цел на Ръководството на  „ТОТЕМА Инженеринг” ЕАД.
7. Ръководството на  „ТОТЕМА Инженеринг” ЕАД поема ангажимента да поддържа Политиката, така че тя да е адекватна и подходяща за прилагане в дейностите на Дружеството.
Висшето Ръководство на „ТОТЕМА Инженеринг” ЕАД  е убедено, че прилагането на основни принципи на Политиката за здравословни и безопасни условия на труд и постоянна грижа за хората ще повишат доверието и подобрят имиджа на фирмата.
Следвайки основните цели за:
  • Постоянно и прогресивно подобряване безопасността и грижата за здравето при работа, минимизиране на случаите на трудови злополуки, професионални заболявания и аварии;
  • Запазване на устойчива работоспособност на работещите, профилактика на умората и стреса при работа и увеличаване на производителността на труда;
  • Използване на колективни и лични предпазни средства;
  • Обучение на персонала на всички нива за придобиване култура на безопасност при работа;

Ръководството на фирмата се ангажира да поддържа ефективна и ефикасна Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, която периодично веднъж годишно ще се оценява за адекватност и пригодност.

 

16.08. 2012 г.
ИЗП. ДИРЕКТОР:

(инж. Л. Ганчев)