Изграждане на горивна уредба за природен газ на ротационна пещ №1 във Феромагнит АД, гр. Перник

Изграждане на горивна уредба за природен газ на ротационна пещ №1 във Феромагнит АД, гр. Перник 02.11.2011

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД е цялостен изпълнител на инвестиционния проект за изграждане на горивна уредба за природен газ за ротационна пещ №1 във „Феромагнит“ АД, град Перник.
Проектът включва проектиране, изграждане и пускане в действие на промишлена газова инсталация за захранване с природен газ на горивната уредба на промишлена барабанна пещ ст. № 1 за изпичане на гранулиран феритен материал. Барабанната пещ е доставка на „KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES” LTD.
Пещта е оборудвана с един брой нафтова горелка, разположена по оста на барабана на фронталния колектор. Горелката е с номинална топлинна мощност от 500 kW.
С цел преминаване към газово гориво, горелката на пещ ст. № 1 е реконструирана за изгаряне на природен газ. Природният газ (метан) ще се доставя от батерийна ботилкова инсталация с общ обем 9612 литра при работно налягане 250 MPa, снабдена с подгряваща и регулираща станция. Налягането на изхода от регулиращата станция е 0,3 MPa. Максималният разход на природен газ е 60 Stm3 при налягане 1013 mbar и температура +20 оС.
Изгражда се система за наблюдение, контрол и управление, базирана на програ-мируеми логически контролери, както и система за газсигнализация и принудителна вентилация.
Крайните резултати за клиента са осигуряване на второ гориво за работа на пещта, заначително намаляване на разходите за производство на материал и модернизация на работния процес.


Препоръка
Запитване